Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI   HÒA HỢP: nghiên cứu, vận dụng triệt để các quy luật của tự nhiên để áp dụng trong xây dựng và điều hành doanh nghiệp.   HỘI TỤ: tập hợp và phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên.   CHIA SẺ: chia sẻ hài hòa thành quả kinh doanh giữa toàn thể cán bộ, công nhân viên, các cổ đông và khách hàng.  
Mời các bạn đánh giá!